REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Manifiq&Co.

Sklep internetowy działający pod adresem www.manifiq.pl jest platformą prowadzoną przez Konrada Duś reprezentującego firmę Manifiq Konrad Duś z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hlonda 10L/276, NIP 521-349-14-21, REGON 145156994

Autorem projektów prezentowanych na stronie www.manifiq.pl jest Katarzyna Bachanek-Duś.

SŁOWNICZEK:

E-sklep – platforma internetowa, do której prawo użytkowania posiada Firma, dostępna pod adresem www.manifiq.pl i umożliwiająca składanie zamówień przez Użytkownika.

Formularz zamówienia - strona WWW dostępna na platformie www.manifiq.pl, z której Użytkownik przesyła niezbędne dane kontaktowe, określa podstawowe parametry zamawianego przedmiotu i zleca realizację zamówienia. Wypełnienie przez Użytkownika formularza zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.

Firma – Konrada Duś reprezentująca firmę Manifiq Konrad Duś z siedzibą w Warszawie, przy ul.Nowoursynowska 139 lokal usług. 16, NIP 521-349-14-21 REGON 145156994.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz z wszystkimi załącznikami.

Strona produktowa – strona w E-sklepie na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Użytkownik – osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca, dokonująca lub zamierzająca dokonać zakupu w E- sklepie.


§ 1 Warunki realizacji zamówienia

1. Użytkownik może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.manifiq.pl

2. W Formularzu Zamówienia, Użytkownik wskazuje:

a) swoje Imię, Nazwisko, telefon kontaktowy,

b) zamawiane produkty, ich kolorystykę, rozmiar i ilość,

c) adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz/lub dane niezbędne do wystawienia faktury,

d) adres e-mail na jaki ma być przesłane potwierdzenie złożenia zamówienia.

 
3. Procedura składania zamówienia obejmuje:
 
a) wypełnienie i wysłanie Formularza Zamówienia,

b) przekazanie Użytkownikowi informacji niezbędnych do uregulowania płatności,

c) uregulowanie płatności przez Użytkownika,

d) potwierdzenie zaksięgowania należności na rachunku bankowym i przyjecie zamówienia do realizacji,

e) potwierdzenie wysyłki zamówionego produktu.


4. Przedmiot zamówienia zostanie wysłany na adres wskazany przez Użytkownika w zamówieniu jako adres dostawy.

5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Firma poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany prz Użytkownika adres e-mail.

6. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma może zaproponować Użytkownikowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika Firma będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia),

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Firma będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Użytkownik nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

Wybór jednej z opcji wymienionej w punkcie 6 a-c należy do Użytkownika, przy czym zobowiązany jest on poinformować o tym Firmę.
 

§ 2 Ceny produktów

1. Firma zamieszcza informacje o produktach na stronie E-sklepu i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny na stronie E-sklepu są zamieszczone przy produkcie:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,

b) do cen należy doliczyć koszt przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie E-sklepu powiększona o koszty przesyłki.

4. Informacja na temat kosztów przesyłki przedstawiana jest obok ceny produktu.

5. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6. Promocje w E-sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 3 Modyfikacja zamówienia

1. Użytkownik może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu uregulowania płatności i przyjęcia przez Firmę zamówienia do realizacji. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze.

2. Zmian można dokonywać poprzez wysłanie e-maila na adres sklep@manifiq.pl

§ 4 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty przelewem bankowym na konto firmowe.

2. W chwili zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Firmy, zamówienie zostaje przekazane do realizacji.

§ 5 Czas realizacji zamówień

1. Firma może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia.  Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Użytkownika. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

2. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany w zamówieniu przez Użytkownika.  

§ 6 Warunki reklamacji

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Firmę o stwierdzonej niezgodności.

2. Firma w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. Użytkownik w celu rozpatrzenia reklamacji powinien dostarczyć Firmie reklamowany produkt lub produkty. Koszt dostarczenia reklamowanego produktu lub produktów ponosi Firma.

4. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, reklamacje należy odesłać na adres Firmy za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna). W takim przypadku Firma zwróci Użytkownikowi koszty przesyłki.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – Firma naprawi lub wymieni Użytkownikowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Firma pokrywa koszty dostawy reklamowanego produktu.

§7 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, wysyłając e-mail na adres sklep@manifiq.pl

2. Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w E-sklepie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w E-Sklepie produkt.

3. Użytkownik, o którym mowa w ust. 2 powyżej może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Zwracane produkty wraz z dowodem zakupu należy odesłać na adres: Manifiq&Co., Konrad Duś, ulica Nowoursynowska 139 lokal usługowy 16, 02-776 Warszawa.

5. Zwracane produkty nie mogą mieć oderwanych metek, ani nosić żadnych śladów użytkowania.


§ 8  Zwrot należności Użytkownikom

1. Firma dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a)   zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia,
b)    uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

2. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika.

3. Firma nie jest zobowiązana do zwrotu należności bezpośrednio Użytkownikowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego.


§ 9 Dane osobowe

1. Składając zamówienie w E-Sklepie, Użytkownik wyraża zgodę na powierzenie Firmie przetwarzania jego danych osobowych:

a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu w przypadku, gdy zamawiający jest osobą fizyczną

albo

b) imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu NIP, dane teleadresowe firmy w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą albo osoby prawnej

w celu realizacji zamówień Użytkownika dokonywanych w E-Sklepie.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Firma.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity

Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika.

 
§ 10 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach E-Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Dostępność informacji o produktach na stronach E-Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia, przy czym Użytkownik za każdym razem jest informowany o niedostępności danego produktu przed złożeniem zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.).

4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie E-Sklep używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.06.2014.

6. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn wymienionych w §10 ust. 7 Regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.manifiq.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

7. Ważne przyczyny, na podstawie których Firma może dokonać zmiany regulaminu w trybie opisanych w § 10 ust. 7 to:

a) zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa i konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do aktualnych przepisów prawa

b) rezygnacja przez Firmę z prowadzenia wysyłki zamówionych przez Użytkowników produktów jednym lub kilkoma kanałami dystrybucji

c) wprowadzenie przez Firmę nowego kanału dystrybucji produktów zamówionych przez Użytkownika

d) zmiana danych teleadresowych Firmy powodująca konieczność aktualizacji definicji zawartych w Regulaminie

rezygnacja, zmiana lub wprowadzenie nowej formy płatności za produkty przez Użytkownika

e) zmiany adresów e-mailowych do kontaktu ze Firmą

f) wprowadzenie możliwości powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi niż Firma za zgodą Użytkowników.

8. Zmiana Regulaminu z jednej z przyczyn podanych w §10 ust. 7 Regulaminu następuje w zakresie , w jakim dana przyczyna determinuje zmianę Regulaminu i wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w E-sklepie. Do stosunków pomiędzy Użytkownikami i Firmą stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie powstania zobowiązania.