REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Manifiq&Co.

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.manifiq.pl jest platformą prowadzoną przez Konrada Duś reprezentującego firmę Manifiq Konrad Duś z siedzibą w Warszawie, przy ul. Brackiej 20A/lokal usługowy, NIP 521-349-14-21, REGON 145156994, firma wpisana do rejestru CEIDG, organem prowadzącym rejestr jest Minister Rozwoju


Autorem projektów prezentowanych na stronie www.manifiq.pl jest Katarzyna Bachanek-Duś.

SŁOWNICZEK:

E-sklep – platforma internetowa, do której prawo użytkowania posiada Firma, dostępna pod adresem www.manifiq.pl i umożliwiająca składanie zamówień przez Użytkownika.

Formularz zamówienia - strona WWW dostępna na platformie www.manifiq.pl, z której Użytkownik przesyła niezbędne dane kontaktowe, określa podstawowe parametry zamawianego przedmiotu i zleca realizację zamówienia. Wypełnienie przez Użytkownika formularza zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.

Firma – Konrada Duś reprezentujący firmę Manifiq Konrad Duś z siedzibą w Warszawie, przy ul.Brackiej 20A lokal usługowy, NIP 521-349-14-21 REGON 145156994 firma wpisana do rejestru CEIDG, organem prowadzącym rejestr jest Minister Rozwoju.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz z wszystkimi załącznikami.

Strona produktowa – strona w E-sklepie na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Użytkownik – osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z E-sklepu, jak również dokonująca lub zamierzająca dokonać zakupu w E- sklepie.


§ 1 Warunki realizacji zamówienia

1. Użytkownik może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.manifiq.pl

2. W Formularzu Zamówienia, Użytkownik wskazuje:

a) swoje imię, nazwisko, telefon kontaktowy,

b) zamawiane produkty, ich kolorystykę, rozmiar i ilość,

c) adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz/lub dane niezbędne do wystawienia faktury,

d) adres e-mail na który ma być przesłane potwierdzenie złożenia zamówienia.

 
3. Procedura składania zamówienia obejmuje:
 
a) wypełnienie i wysłanie Formularza Zamówienia,

b) przekazanie Użytkownikowi informacji niezbędnych do uregulowania płatności,

c) uregulowanie płatności przez Użytkownika.  

d) potwierdzenie zaksięgowania należności na rachunku bankowym i przyjecie zamówienia do realizacji

W przypadku, gdy płatność jest realizowana przez przelew tradycyjny, a nie zostanie zaksięgowana na koncie firmy Manifiq w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia, zostaje ono automatycznie anulowane.

e) potwierdzenie wysyłki zamówionego produktu.


4. Przedmiot zamówienia zostanie wysłany na adres wskazany przez Użytkownika w zamówieniu jako adres dostawy.

5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Firma poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

6. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma może zaproponować Użytkownikowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika Firma będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia),

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Firma będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Użytkownik nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

Wybór jednej z opcji wymienionej w punkcie 6 a-c należy do Użytkownika, przy czym zobowiązany jest on poinformować o tym Firmę.

7. Klient, ma możliwość złożenia zamówienia indywidualnego. Zamówienie indywidualne nie podlega możliwości zwrotu ani wymiany. Czas realizacji takiego zamówienia wynosi około 10 dni roboczych i może z przyczyn niezależnych od Firmy zostać wydłużony. Koszt zamówienia jest podniesiony o 15% od ceny regularnej. Firma zastrzega sobie możliwość anulacji zamówienia indywidualnego jeśli nie będzie wstanie zrealizować prośby klienta, o czym klient zostanie poinformowany meilowo lub telefonicznie. Zamówienie indywidualne nie będzie realizowane w przypadku wyboru płatności za pobraniem.

 

§ 2 Ceny produktów

1. Firma zamieszcza informacje o produktach na stronie E-sklepu i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny na stronie E-sklepu są zamieszczone przy produkcie:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,

b) do cen należy doliczyć koszt przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie E-sklepu powiększona o koszty przesyłki.

4. Informacja na temat kosztów przesyłki przedstawiana jest obok ceny produktu.

5. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6. Promocje w E-sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 3 Modyfikacja zamówienia

1. Użytkownik może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu uregulowania płatności i przyjęcia przez Firmę zamówienia do realizacji. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze.

2. Zmian można dokonywać poprzez wysłanie e-maila na adres sklep@manifiq.pl

§ 4 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty przelewem bankowym na konto firmowe.

2. W chwili zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Firmy, zamówienie zostaje przekazane do realizacji.

§ 5 Czas realizacji zamówień

1. Firma może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia.  Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Użytkownika. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

2. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres wskazany w zamówieniu przez Użytkownika.  

§ 6 Warunki reklamacji

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Firmę o stwierdzonej niezgodności.

2. Firma w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. Użytkownik w celu rozpatrzenia reklamacji powinien dostarczyć Firmie reklamowany produkt lub produkty. Koszt dostarczenia reklamowanego produktu lub produktów ponosi Firma.

4. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, reklamacje należy odesłać na adres Firmy za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna). W takim przypadku Firma zwróci Użytkownikowi koszty przesyłki.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – Firma naprawi lub wymieni Użytkownikowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Firma pokrywa koszty dostawy reklamowanego produktu.

§7 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, wysyłając e-mail na adres sklep@manifiq.pl

2. Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w E-Sklepie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternaście) dni od otrzymania zrealizowanego zamówieniakażdy zamówiony w E-Sklepie produkt.

3. Użytkownik, o którym mowa w ust. 2 powyżej może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia odeśle zakupione produkty wraz z wypełnionym Formularzem Zwrotu, który był dołączony do paczki. 
4. Zwracane produkty wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym Formularzem Zwrotu (dołączony do paczki z zamówieniem)  należy odesłać na adres: Manifiq&Co. Konrad Duś, ulica Bracka 20a/LU, 00-028 Warszawa. 
5. Zwracane produkty nie mogą mieć oderwanych metek, klipsa zabezpieczającego, ani nosić żadnych śladów użytkowania.
6. W razie zwrotu i rezygnacji z towaru, Klient ponosi koszty przesyłki zwrotu towarów od Klienta do Firmy. A Firma zwraca środki za produkty i koszty wysyłki zamówienia, tylko w przypadku zwrotu całego zamówienia. W razie zwrotu towaru wysłanego za granicę, Klient zawsze ponosi koszty wysyłki towarów do i od klienta.

§ 8  Zwrot należności Użytkownikom

1. Firma dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a)   zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia,
b)    uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

2. Zwrot środków nastąpi w takiej samej formie w jakiej dokonano płatności, po akceptacji zwrotu, w ciągu 14 dni od daty doręczenia paczki do siedziby firmy. 

3. Firma nie jest zobowiązana do zwrotu należności bezpośrednio Użytkownikowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego.


§ 9 Dane osobowe

1. Składając zamówienie w E-Sklepie, Użytkownik wyraża zgodę na powierzenie Firmie przetwarzania jego danych osobowych:

a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu w przypadku, gdy zamawiający jest osobą fizyczną

albo

b) imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu NIP, dane teleadresowe firmy w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą albo osoby prawnej

w celu realizacji zamówień Użytkownika dokonywanych w E-Sklepie.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Firma.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika.

§ 10 Karta stałego klienta

1. Klient, który w ciągu 6 miesięcy wyda w Firmie min. 6 tys., może ubiegać się o kartę stałego klienta, która upoważnia do realizacji zakupów z 5% zniżką w sklepie online www.manifiq.pl oraz we flagowym butiku w Warszawie przy ulicy Brackiej 20A/LU.
2. Oby otrzymać kartę stałego klienta należy skontaktować się drogą e-mail pod adresem: sklep@manifiq.pl  celem weryfikacji kwoty wydanej w Firmie. W przypadku klientów kupujących w Butiku flagowym marki na Brackiej 20A w Warszawie należy przynieść paragony z ostatniego półrocza.
3. W celu wykorzystania karty stałego klienta podczas zakupów online wymagane jest założenie konta na www.manifiq.pl.
4. W przypadku utraty karty stałego klienta Klient zobowiązuje się poinformować Firmę drogą mailową na adres sklep@manifiq.pl lub telefonicznie.
5. Firma zastrzega sobie prawo dezaktywowania karty stałego klienta w przypadku:
a) korzystania przez osobę, na którą karta nie została wystawiona.
b) zgłoszenia o kradzieży lub zgubieniu karty.
c) w przypadku niestosowania się do regulaminu zamieszczonego na www.manifiq.pl.

 
§ 11 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach E-Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Dostępność informacji o produktach na stronach E-Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia, przy czym Użytkownik za każdym razem jest informowany o niedostępności danego produktu przed złożeniem zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.).

4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie E-Sklep używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.06.2014.

6. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn wymienionych w §10 ust. 7 Regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.manifiq.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

7. Ważne przyczyny, na podstawie których Firma może dokonać zmiany regulaminu w trybie opisanych w § 10 ust. 7 to:

a) zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa i konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do aktualnych przepisów prawa

b) rezygnacja przez Firmę z prowadzenia wysyłki zamówionych przez Użytkowników produktów jednym lub kilkoma kanałami dystrybucji

c) wprowadzenie przez Firmę nowego kanału dystrybucji produktów zamówionych przez Użytkownika

d) zmiana danych teleadresowych Firmy powodująca konieczność aktualizacji definicji zawartych w Regulaminie

rezygnacja, zmiana lub wprowadzenie nowej formy płatności za produkty przez Użytkownika

e) zmiany adresów e-mailowych do kontaktu ze Firmą

f) wprowadzenie możliwości powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi niż Firma za zgodą Użytkowników.

8. Zmiana Regulaminu z jednej z przyczyn podanych w §10 ust. 7 Regulaminu następuje w zakresie , w jakim dana przyczyna determinuje zmianę Regulaminu i wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w E-sklepie. Do stosunków pomiędzy Użytkownikami i Firmą stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie powstania zobowiązania.


ZASADY PROMOCJI Z OKAZJI DNIA KOBIET:

 

a) Wszystkie zamówienia złożone w dniach 6-8.03.2020 zostaną wysłane na koszt AMnifiq Konrad Duś. Promocja obejmuje tylko wysyłki na terenie Polski.

b) Do każdego zamówienia zostanie dołączona specjalna niespodzianka w postaci kosmetyczki Tova.

c) W przypadku zwrotu całego zamówienia objętego promocją z okazji Dnia Kobiet, klient jest zobowiązany do zwrotu kosmetyczki Tova. 

.

.

.

Regulamin konkursu na Instagramie

 „Skojarzenia”

 

I. Organizacja konkursu

 

1.     ,,Organizatorem” konkursu na profilu @manifiq_co jest firma Manifiq Konrad Duś, ul. Bracka 20A/lok. usługowy, 00-028 Warszawa, NIP: 521 349 14 21. Zasady konkursu są opisane na oficjalnym profilu: https://www.instagram.com/manifiq_co/

2.     „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.

3.     Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez  niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.

4.     Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

II. Postanowienia ogólne

 

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2.     Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Instagram. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Instagram. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tego podmiotu.

3.     Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora konkursu.

4.     Konkurs trwa od 17 luty 2021 do 18 luty 2021 do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi 19 luty 2021 roku o godzinie 10:00 na oficjalnym profilu: https://www.instagram.com/manifiq_co/

5.     Konkurs nie jest zorganizowany w celach zarobkowych.

III Uczestnictwo i zasady konkursu

 

1.     Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.

 

2.     Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościom Instagram spełniającego warunki serwisu.

3.     Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

4.     Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

5.     Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez wykonanie wszystkich czynności opisanych w poście konkursowym,  zamieszczonym na serwisie Instagram na oficjalnym profilu Manifiq&Co.

6.     Celem Konkursu jest promocja marki Manifiq&Co.

7.     Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Instagram.

8.     Zasady konkursu. Konkurs przeprowadzony jest na profilu: https://www.instagram.com/manifiq_co/ Zadaniem uczestników jest:

a) Polubić post konkursowy

b) Obserwować profil @manifiq_co

c) Wstawić w komentarzu 3 emotki, które najbardziej kojarzą Ci się Manifiq

d) Zaproś do zabawy przyjaciółkę

9.     Ze wszystkich poprawnie udzielonych odpowiedzi Komisja konkursowa wybierze jedną, która wygra i otrzyma nagrodę główną.

10.  Jeden użytkownik może zgłosić jeden komentarz konkursowy. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu Uczestników, zakładających fikcyjne profile w Serwisie Instagram i wykorzystujących je celem wygrania Konkursu.

11.  Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród.

IV. Nagrody

1.    Konkurs przewiduje 1 Zwycięzce oraz 1 nagrodę dodatkową. Nagrodę dodatkową otrzymuje osoba oznaczona w komentarzu konkursowym przez Zwycięzcę.

2.     Nagrodą w konkursie jest nowość Manifiq&Co, produkt, który pojawi się w sprzedaży 19 Lutego 2021.

3.     Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.

4.     Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie https://www.instagram.com/manifiq_co/

5.     W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do wysłania wiadomości prywatnej na profilu Manifiq&Co na Instagram lub e-mail na adres sklep@manifiq.pl w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników. Dalszy kontakt ze zwycięzcą Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości e-mail lub telefonicznie.

6.     Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania nagrody.

7.     Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych firma Manifiq Konrad Duś dostarczy zwycięzcy instrukcje niezbędne do przejęcia wygranej.

8.     Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.

9.     Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:

- odmówi pisemnie przyjęcia nagrody

- w terminie 14 dni od zakończenia konkursu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu;

- zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

V. Dane osobowe

1.     Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem     przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora.

2.     Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu;

- marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych.

3.     Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

VI. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adressklep@manifiq.pl

2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

VII. Postanowienia Końcowe

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook oraz Instagram), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu Organizatorów

„Nacomi & Manifiq&Co”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1. Organizator

Organizatorami niniejszego konkursu (dalej: „Konkurs”)  są :

 1. Organizator konkursu nr 1 jest Nacomi Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowicach ul Ziołowa 29, 43-365 Wilkowice Województwo śląskie, NIP: 5532518964, REGON: 362140960, KRS: 0000569456, która przeprowadza Konkurs we własnym imieniu i na własną rzecz, jak również zapewnia własne nagrody (dalej: „Organizatorem nr 1 ”).

oraz  

Organizator konkursu nr 2 jest Manifiq Konrad Duś z siedzibą w Warszawie ul. Bracka 20A/lok, 00-028 Warszawa, NIP: 521 349 14 21, REGON: 145156994, która przeprowadza Konkurs we własnym imieniu i na własną rzecz, jak również zapewnia własne nagrody (dalej: „Organizatorem nr 2 ”).

zwani wszyscy razem „Organizatorami” 

 1. Organizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, powiązany ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Instagram. Serwis społecznościowy Instagram nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatorów, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram.
 2. Organizatorzy są równorzędnymi organizatorami przedmiotowego konkursu, którzy w ramach jednej, wspólnej akcji promocyjno-reklamowej ogłaszają i przeprowadzają przedmiotowy konkurs, jak też każdy z organizatorów we własnym zakresie i na własny koszt odpowiada za prawidłowe, terminowe oraz zgodne z regulaminem wydanie nagrody zwycięzcom, jak też każdy Organizator we własnym zakresie ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki podatkowe wydanych nagród, w  tym odpowiada za pobranie i odprowadzenie podatku od wydawanych ze swojego przedsiębiorstwa nagród
 3. Organizatorzy nie są podmiotami powiązanymi. Każdy z organizatorów działa we własnym imieniu i na rzecz własnego przedsiębiorstwa, a niniejszy konkurs jest jedynie wspólną akcją związaną z promocją i reklamą produktów / towarów znajdujących się w ofercie sprzedaży Organizatorów  mającą na celu dotarcie do jak największej grupy osób, klientów, w tym rozpowszechnianie informacji o produktach Organizatorów celem zachęcania nabywców do dalszej współpracy, powrotu i ponownego kupowania towarów znajdujących się w ofercie Organizatorów, co ma na celu zwiększenia sprzedaży firm  u każdego z organizatorów. 
 4. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie. Konkurs to przedsięwzięcie charakteryzujące się istnieniem elementu współzawodnictwa w celu osiągnięcia jak najlepszego rezultatu. Konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. 

§ 2.

Miejsce i czas trwania Konkursu

 1. Konkurs zostanie wspólnie przeprowadzony przez Organizatorów  wskazanych w paragrafie 1 tego Regulaminu  w serwisie społecznościowym Instagram spółki Nacomi Group – tj. Organizatora nr 1. 
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach: od dnia 18.05.2021 r. do dnia 23.05.2021 r.
 3. Początkiem trwania konkursu jest moment opublikowania na Instagramie Organizatora nr 1 tj. Nacomi Group spółka z o. o. znajdującego się pod adresem: https://www.instagram.com/fluff_skin_superfood_pl/ (dalej „Instagram”) postu z treścią zadania konkursowego (dalej: „Zadanie konkursowe”) w dniu 18.05.2021 r.
 4. Zadanie Konkursowe należy wykonać najpóźniej do 23.05.2021 r. do godziny 23:59:59.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż o godzinie 17:00 w dniu 25.05.2021 r.
 6. W wyjątkowych sytuacjach Organizatorzy mogą przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformują na Instagramie.
 7. Treści umieszczanie na Instagramie Organizatora nr. 1 dotyczące konkursu są treściami wszystkich Organizatorów. 

§ 3.

Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizatorzy powołują własne niezależne komisje konkursowe (dalej: „Komisja”). W skład każdej odrębnej Komisji każdego z Organizatorów wejdą po 3 osoby.  

§ 4.

Udział w Konkursie

 1. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. W ramach Konkursu osoba, która spełni wymogi przewidziane Regulaminem i przepisami prawa  ma możliwość otrzymania nagrody przewidzianej w Regulaminie, ufundowanej odrębnie przez każdego Organizatora wskazanego w paragrafie 1 tego regulaminu (dalej: „Nagroda”), co oznacza, że każdy Organizator własnym staraniem i na własny koszt zobowiązuje się do wydania ze swojego przedsiębiorstwa własnych nagród / nagrody po spełnieniu przez zwycięzców wszystkich wymogów określonych regulaminem i przepisami prawa, w szczególności podatkowego.
 3. Konkurs w żadnym wypadku nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U.2016.471 z dnia 2016.04.08).
 4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”). Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy Regulamin. Za moment zaakceptowania Regulaminu uznaje się moment przystąpienia do Konkursu poprzez wykonanie Zadania konkursowego. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
 5. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie własnego konta w serwisie społecznościowym Instagram. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełniać warunki wskazane
  w Regulaminie oraz wykonać Zadanie konkursowe.
 6. W Konkursie Uczestnik może brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest tworzenie fikcyjnych kont i wykonywanie za ich pośrednictwem Zadania konkursowego. Niedopuszczalne jest również wykonywanie Zadania konkursowego w imieniu osób trzecich.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów, członkowie władz i przedstawiciele Organizatorów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi wyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 8. Organizatorzy zastrzegają, że udział w Konkursie odbywa się na własną odpowiedzialność Uczestnika i ponosi on z tego tytułu wszelkie konsekwencje, w tym prawne, obejmujące także odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
 9. Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.
 10. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu spełniając warunki niniejszego Regulaminu jest jednocześnie związany warunkami Regulaminu.

§ 5.

Zasady i przebieg Konkursu

 1. Pierwszego dnia trwania Konkursu, czyli 18.05.2021 roku, na Instagramie, opublikowany zostanie post zawierający Zadanie Konkursowe.
 2. Zadanie Konkursowe polega na udzieleniu autorskiej wypowiedzi (opisu) Uczestnika, na zadanie konkursowe umieszczone w poście wymienionym w ust. 1 powyżej.
 3. Uczestnicy mogą udzielać wypowiedzi w ramach Zadania Konkursowego
  w następujący sposób:
 4. publikować wypowiedzi pod postem konkursowym w serwisie społecznościowym Instagram, w formie komentarza, do godziny 23:59:59 ostatniego dnia trwania Konkursu, wskazanego w § 2 ust. 4 Regulaminu;
 5. Każdy Uczestnik uprawniony jest do opublikowania pod postem 1 wypowiedzi w ramach Zadania Konkursowego.
 6. Konkurs jest jednoetapowy.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieuwzględniania w Konkursie wypowiedzi, które:
 1. są niezgodne z regulaminem portalu Instagram;
 2. nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie lub są zgłoszone niezgodnie z zasadami Regulaminu;
 3. zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne lub obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
 4. naruszają prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich;
 5. zawierające logotypy bądź treści o charakterze reklamowym, dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych, niż(…).
 1. Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego, w sposób zgodny z ust. 2 powyżej jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań:
 1. Przekazana w ramach Zadania Konkursowego wypowiedź, stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika;
 2. Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do przekazanej wypowiedzi i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich;
 3. Korzystanie przez Organizatora z przekazanej w ramach Zadania Konkursowego wypowiedzi, zgodnie z Regulaminem Konkursu, nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr oraz tajemnicy chronionej prawem.
 4. Z chwilą opublikowania pod postem konkursowym wypowiedzi, Uczestnik przenosi na Organizatorów w sposób wyłączny, nieodpłatny, nieograniczony w czasie i nieograniczony terytorialnie przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do przesłanych w ramach Zadania konkursowego haseł, wypowiedzi lub innych autorskich wytworów Uczestnika zamieszczonych w wypowiedzi, dalej zwanych łącznie „Utworami” na następujących polach eksploatacji:
 5. Trwałe lub czasowe utrwalanie oraz zwielokrotnianie Utworów lub ich części dowolną techniką, w dowolnej skali i na dowolnym materiale, w tym w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci prywatnych i publicznych, w tym publicznej sieci Internet;
 6. Umieszczanie Utworów lub ich części w sieci internetowej oraz na wszelkich nośnikach wykorzystywanych do prowadzenia reklamy i promocji;
 7. Nadawanie Utworów lub ich części za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie Utworów lub ich części nadawanych przez inną organizację radiową lub telewizyjną;
 8. Udostępnianie Utworów lub ich części w celu zapewniania do nich dostępu w wybranym miejscu i w wybranym czasie (sieć Internet lub inne sieci komputerowe);
 9. Wprowadzenie Utworów lub ich części do obrotu, w tym ich zbywanie;
 10. Wykorzystywanie Utworów lub ich części w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych i radiowych;
 11. Wykorzystywanie Utworów lub ich części w dowolnie wybranej przez Organizatorów formie do celów marketingowych;
 12. Wprowadzenie Utworów lub ich części do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń;
 13. Adaptacja Utworów lub ich części dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie im różnego rodzaju form oraz utrwalanie, powielanie, rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak zmienionych Utworów lub ich części;
 14. Reprodukowanie oraz wprowadzanie wszelkich zmian w całości bądź w części Utworów poprzez modyfikacje ich koloru, układu, czcionki, a także prawo do wykonywania tłumaczeń i streszczeń;
 15. Przystosowywanie, rozbudowywanie, zmiana układu lub jakichkolwiek inne zmiany i modyfikacje Utworów lub ich części, w tym także przekształcenie ich formatu pierwotnego na dowolny inny format i dostosowywanie do platform sprzętowo – systemowych Organizatorów;
 16. Przerobienie (dostosowanie) Utworów lub ich części oraz łączenie ich fragmentów z innymi Utworami;
 17. Rozpowszechnianie kopii zmodyfikowanych Utworów lub ich części, a także ich poszczególnych egzemplarzy;
 18. Digitalizacja Utworów lub ich części;
 19. Dowolne wykorzystanie Utworów lub ich części;
 20. Utrwalanie, zwielokrotnianie i wykorzystywanie Utworów lub ich części poprzez umieszczanie ich w czasopismach drukowanych;
 21. Wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie, przechowywanie i naprawa Utworów lub ich części;
 22. Udzielenie licencji oraz innych podobnych praw na wykorzystywanie Utworów lub ich części przez podmioty trzecie;
 23. Zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym prawa najmu i dzierżawy.
 1. Uczestnik, publikując pod postem konkursowym wypowiedź, oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie wszelkich praw, w tym praw autorskich osób trzecich za wypowiedź zgłoszoną do Konkursu w ramach Zadania Konkursowego.

§ 6.

Zasady wyłaniania zwycięzców. Nagrody

 1. Opublikowane wypowiedzi zostaną poddane ocenie Komisji.
 2. Po zakończeniu Konkursu, zostanie wyłoniony 1 zwycięzca na każdy konkurs (dalej: „Zwycięzcy”).
 3. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci: 
 1. Od Organizatora nr 1 tj. „Nacomi Group” spółka z o.o.- 1 zestaw kosmetyków o wartości brutto : 209,60 zł marki Fluff oraz 
 2. Od Organizatora nr 2 tj. firmy : Manifiq&Co o wartości brutto : Voucher zakupowy o wartości 200 zł 

 (dalej: „Nagroda” lub „Nagrody”).

 1. W przedmiotowym konkursie Jeden zwycięzca zostanie wybrany przez Komisję Organizatora nr 1 tj. firmy Nacomi Group, a drugi przez Komisję Organizatora nr 2 tj.  firmy Manifiq&Co 
 2. Każdemu Zwycięzcy przysługuje prawo do jednej Nagrody od każdego Organizatora wskazanej powyżej na warunkach określonych w Regulaminie i przepisach prawa. 
 3. Każda z komisji Organizatorów kieruje się w swojej ocenie kreatywnością udzielonych wypowiedzi oraz zgodnością (prawidłowością) opublikowanych wypowiedzi z Zadaniem Konkursowym i Regulaminem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieuzasadniania wyboru danej wypowiedzi.
 4. Wybór Komisji ma charakter ostateczny.
 5. Zwycięzcy zostaną poinformowany o przyznaniu Nagrody w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) dni robocze po zakończeniu Konkursu, za pośrednictwem  komentarza Organizatorów pod postem konkursowym.
 6. Oprócz Nagrody, Zwycięzcy otrzymają także dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości określonej przepisami prawa, która nie będzie wydawana Zwycięzcom i zostanie przeznaczona na pokrycie należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami (jeżeli dotyczy).
 7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi przez Zwycięzcę na adres poczty elektronicznej [konkurs@nacomi.pl] oraz [mail do drugiego Organizatora]: sklep@manifiq.pl
 1. imienia i nazwiska Zwycięzcy;
 2. adresu do korespondencji (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość);
 3. numeru telefonu;
 4. adresu e-mail;
 5. wszelkich danych niezbędnych dla wypełnienia przez Organizatora zobowiązań i obowiązków podatkowych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowego, a w szczególności numeru PESEL, adresu zamieszkania Zwycięzcy oraz nazwę i adres właściwego dla Zwycięzcy urzędu skarbowego (jeżeli dotyczy).
 1. Powyższe dane powinny zostać przekazane każdemu z Organizatorów odrębnie na adresy poczty elektronicznej  wyżej wskazane w terminie 7 dni od powiadomienia Zwycięzcy o wygranej. Jeśli Zwycięzca nie dopełni tego obowiązku we wskazanym wyżej terminie, Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatorów, który może ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.
 2. Po spełnieniu warunków Regulaminu, Nagrody zostaną przesłane przez Organizatorów do Zwycięzców na wskazany przez nich adres korespondencyjny, adres dostawy za pośrednictwem operatora pocztowego lub wybranej przez każdego Organizatora firmy kurierskiej w terminie 14 dni roboczych od przesłania / przekazania danych, o których mowa w ust. 10 powyżej. Odpowiedzialność za wydanie nagród w terminach określonych regulaminem każdy organizator ponosi osobiście. 
 3. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku:
 1. Podania danych, o których mowa w ust. 10 powyżej po upływie terminu 7 dni od powiadomienia Zwycięzcy o wygranej ;
 2. Podania błędnych, nieprawdziwych bądź niepełnych , niekompletnych danych, o których mowa w ust. 9 powyżej;
 3. Złożenia błędnych bądź nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 7;
 4. Nie odebrania wysłanej do Zwycięzcy przesyłki.
 5. W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatorów, którzy mogą  ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.
 6. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia lub niedopełnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu.
 7. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową. Rezygnacja z części Nagrody równoznaczna jest z rezygnacją z całości nagrody.
 1. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy kwoty stanowiącej ekwiwalent pieniężny Nagrody ani zamiana Nagrody na inną nagrodę rzeczową.
 2. Nie jest możliwe przeniesienie przez Zwycięzcę prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.
 3. Każdy Organizator we własnym zakresie pokrywa koszty wysyłki zamówienia w przypadku wybrania opcji InPost Paczkomaty. W przypadku wybrania innej opcji dostawy, koszt przesyłki pokrywa Zwycięzca.

§ 7. Dane osobowe

  1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik, będący osobą fizyczną, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora oraz Współorganizatora zgodnie z prawem. 
  2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Wypełnienie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją ich przetwarzania na cele Konkursu. 
  3. Uczestnik udostępnia następujące dane osobowe: zgłaszając się do Konkursu: imię, nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia; w celu odbioru Nagrody: dane wymagane do wystawienia właściwego formularza PIT i odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody; zgłaszając reklamację: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, datę urodzenia;
  4. Organizator jako administrator danych osobowych informuje, że: 
 1. Jest administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); b. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane: 
 1. w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu, a w wypadku wyrażenia odrębnych zgód, również w celach marketingowych (marketing bezpośredni), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
 2. w celu wykonywania praw autorskich wskazanych w § 8 powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO; 
 3. w celu obsługi roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
  1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora przez czas niezbędny dla realizacji celów, w związku z którymi zostały pozyskane t.j. dane Uczestników do czasu zakończenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, związanych z Konkursem, dane Zwycięzcy do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Zwycięzcy oraz dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa; rozpoznanie reklamacji przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osoby zgłaszającej reklamację; realizacja uprawnień prawno-autorskich wskazanych w § 8 przez okres posiadania takich uprawnień. 
  2. Współorganizator jako administrator danych osobowych informuje, że: 
 1. Jest administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu RODO; 
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane: 
 1. w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu, a w wypadku wyrażenia odrębnych zgód, również w celach marketingowych (marketing bezpośredni), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
 2. w celu wykonywania praw autorskich wskazanych w § 8 powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO; 
 3. w celu obsługi roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
  1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora przez czas niezbędny dla realizacji celów, w związku z którymi zostały pozyskane t.j. dane Uczestników do czasu zakończenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, związanych z Konkursem, dane Zwycięzcy do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Zwycięzcy oraz dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa; rozpoznanie reklamacji przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.
  2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do ich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w zakresie przewidzianym prawem. 
  3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem – w tym celu Uczestnicy Konkursu wysłać odpowiednią informację na adres: Organizatora 1 [ul. Ziołowa 29, 43-465 Wilkowice) lub na adres Współorganizatora ul. Bracka 20A, 00-028 Warszawa
  4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  5. Decyzje dotyczące przebiegu Konkursu nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu. 
  6. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub Współorganizatora Konkursu, jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora lub Współorganizatora Konkursu, usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne lub zajmujące się dostarczaniem usług hostingowych lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [konkurs@nacomi.pl].
 2. Reklamację dotyczącą wydania nagrody przez Organizatora 1 należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [konkurs@nacomi.pl].
 3. Reklamację dotyczącą wydania nagrody przez Organizatora 2 należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [sklep@manifiq.pl
 4. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 5. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenie reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez e-mail wysłany a adres, z którego została wysłana reklamacja.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na blogu oraz w siedzibach Organizatorów przez cały czas trwania Konkursu.
 2. Regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania go na blogu.
 3. Uczestnictwo w Konkursie związane jest z otrzymywaniem informacji mailowych mogących stanowić informacje handlowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204). Uczestnik wyraża zgodę otrzymywanie informacji handlowych od : 
  1. Organizatora nr 1 tj.  „Nacomi Group” spółka z o.o. z siedzibą w Wilkowicach ul. Ziołowa 29, 43-365 Wilkowice, Województwo śląskie, NIP: 5532518964, REGON: 362140960, KRS: 0000569456 oraz podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami i usługami Organizatora nr 1 jw. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz 
  2. Organizatora nr 2 tj Manifiq Konrad Duś z siedzibą w Warszawie ul. Bracka 20A/lok, 00-028 Warszawa, NIP: 521 349 14 21, REGON: 145156994
 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatorów regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z każdym z Organizatorów  pod adresem e-mail [ konkurs@nacomi.pl ] lub [ sklep@manifiq.pl ] 
Newsletter

Obiecujemy informować Cię TYLKO o najważniejszych rzeczach - zanim dowiedzą się inni :) Czego możesz się spodziewać? Przedpremierowych zdjęć, nowości, kodów na darmową wysyłkę i innych specjalnych akcji promocyjnych...