Polityka prywatności Manifiq&Co

§ 1

Konrad Duś, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Manifiq Konrad Duś z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 20A, 00-028 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestru prowadzonego przez Ministra Rozwoju, NIP:5213491421, REGON: 145156994 zwaną dalej „Manifiq&Co”, niniejszym wprowadza politykę prywatności, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

Pojęcie „Użytkownik” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową https://www.manifiq.pl/pl/oraz jej podstrony, zwaną dalej „Stroną”. Użytkownikiem jest również osoba zakładająca konto na Stronie Manifiq&Co, dokonująca zakupów, zapisująca się na newsletter i obserwująca profil Manifiq&Co na portalu społecznościowym Facebook, Instagram, Pinterest.

§ 3

 1.      Administratorem danych osobowych Użytkowników  jest Manifiq&Co. 
 2.      Manifiq&Co może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3.      Użytkownik w celu skontaktowania się z Manifiq&Co może wykorzystać dane kontaktowe wskazane na stronie internetowej https://www.manifiq.pl/pl/w zakładce ,,Kontakt”. We wszelkich sprawach dotyczących użytkowania strony i spraw biznesowych można się skontaktować z Manifiq&Co,  wykorzystując w tym celu podane na stronie internetowej dane kontaktowe, np. adres e-mail, numer telefonu.
 4.      Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik poda w trakcie kontaktu z Manifiq&Co, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.
 5.      Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych Użytkownicy mogą zapoznać się w zakładce ,,Kontakt"

§ 4

          1.    Manifiq&Co informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi tj. zewnętrzne firmy informatyczne, z którymi podpisane zostały stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.

§ 5

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Manifiq&Co.
 2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1.      Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania są prawnie uzasadnione interesy Manifiq&Co lub podmiotu trzeciego (patrz.§ 6 pkt 2 ppkt a).
 1. Użytkownik  ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

§ 6

 1. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Manifiq&Co zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną Polityka Prywatności.
 2. Manifiq&Co przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu:

                       a)         odpowiedzi na wiadomość skierowaną przez Użytkownika do Manifiq&Co (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

                       b)         niezbędnym do założenia konta na Stronie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

                       c)         prawidłowej realizacji świadczonych usług, w tym niezbędnym do zakupu produktu, nawiązania umowy kupna, składania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

                       d)         niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, w tym przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

 1.      świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 2.      obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 3.      w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 4.      przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

                       e)         dobrowolnie wyrażonej zgody w celu otrzymywania newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1.      W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.

 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 

§ 7

Dane osobowe przetwarzane w zasobach Manifiq&Co, mogą być przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, nie dłużej niż do upłynięcia terminu wygaśnięcie wszelkich ewentualnych roszczeń, które mogłyby wyniknąć z uwagi na celowość tego przetwarzania lub innego stosunku prawnego. Dane osobowe przetwarzane mogą być również do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

§ 8

 1.       Manifiq&Co stosuje zaawansowane środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych gromadzonych w zasobach Manifiq&Co, zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej.
 2.      Manifiq&Co ma możliwość pseudonimizacji, szyfrowania oraz zapewnia kontrolę dostępu, dzięki czemu zostało zminimalizowane ryzyko ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych w zasobach Manifiq&Co danych osobowych.
 3.      Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione lub podmioty, z którymi Manifiq&Co  stale współpracuje, na podstawie odrębnych umów.  
 4.      W celu realizacji umowy Manifiq&Co może udostępniać zebrane od Użytkownika dane do podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
 5.      Lista podmiotów, którym przekazywane lub udostępnia są dane Użytkownika w celu realizacji złożonego zamówienia:
 6.      DHL Parcel Sp. z o. o. z siedzibą  w Warszawie (adres siedziby: ulica Osmańska 2, 02-823 Warszawa numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS KRS: 0000631916, NIP: 9512417713, REGON: 365170883) ,
 7.      R2G Polska sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000335110,
  1. DialCom24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000306513,PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000347935,PayU S.A. (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000274399
  2. ING Bank Śląski S.A. (adres siedziby: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000005459
  3. Twisto Polska sp. z o.o (adres siedziby: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000689624

§ 9

Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Manifiq&Co w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania pełnych danych osobowych. Dodatkowo przy tworzeniu konta internetowego konieczne będzie wskazanie adresu mailowego. Przy składaniu zamówienia należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu, a przy wystawieniu faktury VAT obowiązkowe będzie podanie nazwy firmy i numeru NIP. Podanie tych danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji  usługi.

§ 10

 1. Manifiq&Co wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki, Odwiedzającego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzanych witryn. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Manifiq&Co.
 2. Gromadzone w powyższy sposób dane mogą identyfikowaćUżytkownika , co pozwala na dopasowanie treści stron internetowych, z których korzysta do jego potrzeb.
 3. Manifiq&Co przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Odwiedzającego , a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celu obsługi liczników odwiedzin, dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Manifiq&Co analizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają ze strony internetowej Manifiq&Co.

§ 11

 1. Manifiq&Co informuje  Użytkowników , że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Manifiq&Co wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika  usunięte po ich zapisaniu przez Manifiq&Co poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzystaUżytkownik.
 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o możliwości usunięcia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
  3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 12

Manifiq&Co niniejszym informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności strony internetowej Manifiq&Co. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie korzystania z usług strony.

§ 13

 1. Manifiq&Co korzysta z Google Analytics, tj. usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.
 2. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Odwiedzającego w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki Odwiedzający korzystają z dedykowanej strony internetowej Manifiq&Co. Informacje generowane przez cookie na temat aktywności Użytkownika będą przekazywane spółce Google.
 3. Google będzie korzystała z tych informacji m.in. w celu tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych oraz korzystaniem z Internetu.
 4. Google może również przekazywać informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana  bądź uprawniona do tego na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 5. Odwiedzający może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod wskazanym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

§ 14

 1. Odwiedzający w sprawach dotyczących polityki może skontaktować się bezpośrednio z Konrad Duś za pomocą adres email: konrad@manifiq.pl oraz  pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:Manifiq Konrad Duś, ul. Bracka 20A/lokal usługowy, 00-028 Warszawa.

Polityka znajduje się na stronie https://www.manifiq.pl/pl/content/17-polityka-prywatnosci


Newsletter

Obiecujemy informować Cię TYLKO o najważniejszych rzeczach - zanim dowiedzą się inni :) Maile wysyłamy max. 2 razy w miesiącu. Czego możesz się spodziewać? Przedpremierowych zdjęć, nowości, kodów na darmową wysyłkę i innych specjalnych akcji promocyjnych...